w w m/div.t
 Lot=s\/ ...m/div.tm/div.tw wmdiv ps://scom/oainer".tw w mdiv ps://scrca">tw w mdiv id="zoom-social-iom/s-, mg;m-2" ps://scoml-md-3 oml-xs-12 , mg;m-default , mg;m-footer zoom-social-iom/s-, mg;m">
mdiv.Seguici sui nostri socialtw tw w mli ps://sczoom-social_iom/s-lis __\wwm".tw facebookrobotp"hts/I tw w w w tw w w facebook w tw w w w tw w w twitterrobot _e_ame='t target="_blank" dei coTwitter" >tw w w w tw w w twitter w tw w w w tw w w 'tagramrobot tw w w w tw w w 'tagram w tw w w w tw w w youtuberobotahalnel/UCGs0C8QCEJU2OUBHURzuTVwt target="_blank" dei coDefault Label" >tw w w w tw w w youtube-square w tw w w w tw w w t.me/I H/me Policy Privacy Cm/oatoaci!tw w mscript ingssctext/javascript" indop" /> deepbridrobotb/487432657072/wold3mortt>w w m/div.t Luigi Ner&ri 3) {tw w w fieldsArray = {tw w w hitTngs : ' dming',tw w w dmingCte.gory : 'Scroll Depth',tw w w dmingVar : a== &r,tw w w dmingValu : dming,tw w w dmingLabel : label,tw w w n&rI" era== &r: 1tw w w };tw w w w Mm('terI('ightsOb !==.sendEvt" ( fieldsArray );tw w w w }tw w w w}t w fun== &r calculte.Marks(docHtight) {tw w w return {tw w w '25%' : arseI" (docHtight * 0.25, 10),tw w w '50%' : arseI" (docHtight * 0.50, 10),tw w w '75%' : arseI" (docHtight * 0.75, 10),tw w w /* Cush &r trigger 100% evt" in iOS */t w '100%': docHtight - 5tw w w };tw w w w}t w fun== &r checkMarks(marks, scrollDis ance, dming) {tw w w /* Check each a== ve mark */t w $.each(marks, fun== &r(key, val) {tw w w if ( $ Array(key, cache) === -1 && scrollDis ance >= val ) {tw w w sendEvt" ('Perct" "ht', key, scrollDis ance, dming);tw w w w cache.push(key);tw w w w }tw w w w });tw w w w}t w fun== &r rounded(scrollDis ance) {tw w w /* Returns Stri\/ */t w return (Math.floor(scrollDis ance/250) * 250).toStri\/();tw w w w}t w fun== &r init() {tw w w bindScrollDepth();tw w w w}t w /*tw w w * Public Methodstw w w */t w /* Reset Scroll Depth with the originally initcalizld op= &rs */t w $.scrollDepth.reset = fun== &r() {tw w w cache = [];tw w w w s:/tPixelDepth = 0;tw w w $window.off('scroll.scrollDepth');tw w w w bindScrollDepth();tw w w w};tw w w /* Add DOM elept" s be tracked */t w $.scrollDepth.addElept" s = fun== &r(eleps) {tw w w if (tngsof eleps == "undefined" || !$ sArray(eleps)) {tw w w return;tw w w w }tw w w w $.merge(op= &rs.elept" s, eleps);tw w w w /* If scroll evt" has been unbound from window, rebind */t w if (!scrollEvt" Bound) {tw w w bindScrollDepth();tw w w w }tw w w w};t w /* RemgaT DOM elept" s currt" ly tracked */t w $.scrollDepth.remgaTElept" s = fun== &r(eleps) {tw w w if (tngsof eleps == "undefined" || !$ sArray(eleps)) {tw w w return;tw w w w }tw w w w $.each(eleps, fun== &r(index, elep) {tw w w var inElept" sArray = $ Array(elep, op= &rs.elept" s);tw w w w var inCacheArray = $ Array(elep, cache);tw w w w if (inElept" sArray != -1) {tw w w op= &rs.elept" s.splice(inElept" sArray, 1);tw w w w }tw w w w if (inCacheArray != -1) {tw w w cache.splice(inCacheArray, 1);tw w w w }tw w w w });tw w w w};tw w w /*tw w w * Throttle fun== &r borrowed from:tw w w * Underscore.js 1.5.2tw w w * " />://underscorejs.orgtw w w * (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, Docupt" Cloud and I vestigas aT Repor ers & Edi=orstw w w * Underscore may be freely di/tributed under the MIT license.tw w w */t w fun== &r throttle(fun=, wait) {tw w w var om/otxt, args, result;tw w w var tie=out = null;tw w w var previous = 0;tw w w var lte.r = fun== &r() {tw w w previous = new Date;tw w w w tie=out = null;tw w w result = fun=.apply(om/otxt, args);tw w w w };tw w w w return fun== &r() {tw w w var now = new Date;tw w w w if (!previous) previous = now;tw w w w var remaini\/ = wait - (now - previous);tw w w w om/otxt = this;tw w w w args = argupt" s;tw w w w if (remaini\/ <= 0) {tw w w clearTie=out(tie=out);tw w w w tie=out = null;tw w w previous = now;tw w w w result = fun=.apply(om/otxt, args);tw w w w } else if (!tie=out) {tw w w tie=out = setTie=out(lte.r, remaini\/);tw w w w }tw w w w return result;tw w w };tw w w w}t w /*tw w w * Scroll Evt" tw w w */t w fun== &r bindScrollDepth() {tw w w scrollEvt" Bound = ture;tw w w $window.on('scroll.scrollDepth', throttle(fun== &r() {tw w w /*tw w w * We calculte. docupt" and window htight &r each scroll evt" totw w w * account < dynamic DOM ahalges.tw w w */tw w w w var docHtight = $(docupt" ).htight(),tw w w winHtight = window.innerHtight ? window.innerHtight : $window.htight(),tw w w scrollDis ance = $window.scrollTop() + winHtight,tw w w /* Recalculte. perct" "ht marks */tw w w w marks = calculte.Marks(docHtight),tw w w /* Tdming */tw w w w dming = +new Date - startTime;tw w w w oheckMarks(marks, scrollDis ance, dming);tw w w }, 500));tw w w w}t w init();tw w w };tw w w /* UMD expor */tw w w return $.scrollDepth;tw w w }));tw w w jQuery.scrollDepth();tw w w } else {tw w w setTie=out(mr('teri('ights_scroll_tracks\/_lot=, 200);tw w w } w w } w w mr('teri('ights_scroll_tracks\/_lot=();tw w });tw w} w/* End Mm('terI('ights Scroll Tracks\/ */t w mscript ingssctext/javascript"n jQuery( window ).on( 'lot=', fun== &r() { jQuery('input[nme=scum_request"]').val(''); w }); ewtwt t