w w m/div.t div ps://sc, mg;m_text r, ">mdiv id="custom_html-8s ps://sc, mg;m_text , mg;m-default , mg;m-sidebar , mg;m_custom_html">
 Lot=s\/ ...m/div.tm/div.tw wmdiv ps://scom/oainer".tw w mdiv ps://scr, ">tw w mdiv id="zoom-socaal-iom/s-, mg;m-2" ps://scoml-md-3 oml-xs-12 , mg;m-default , mg;m-footer zoom-socaal-iom/s-, mg;m">
mdiv.Seguioi sui nostri socaaltw tw w mli ps://sczoom-socaal_iom/s-list__dwwm".tw facebookrobotpo-ps/I tw w w w tw w mspan ps://scscreen-reader-text">facebook w tw w mspan ps://sczoom-socaal_iom/s-list-span socaal-iom/ socaom/ socaom/-facebook" data-hgaTr-ru/ ="background-omlor" data-hgaTr-omlorhp#3b5998" /ty/ ="background-omlor : #3b5998; fonm-size: 20px; padding:8px" > w tw w /lipewtw w mli ps://sczoom-socaal_iom/s-list__dwwm".tw twitwwnrobot _e_ame='" tar-et="_blank" out FeeTwitwwn" >tw w w w tw w mspan ps://scscreen-reader-text">twitwwn w tw w mspan ps://sczoom-socaal_iom/s-list-span socaal-iom/ socaom/ socaom/-twitwwn" data-hgaTr-ru/ ="background-omlor" data-hgaTr-omlorhp#1da1f2" /ty/ ="background-omlor : #1da1f2; fonm-size: 20px; padding:8px" > w tw w /lipewtw w mli ps://sczoom-socaal_iom/s-list__dwwm".tw 'tagramrobot tw w w w tw w mspan ps://scscreen-reader-text"> 'tagram w tw w mspan ps://sczoom-socaal_iom/s-list-span socaal-iom/ socaom/ socaom/-i('tagram" data-hgaTr-ru/ ="background-omlor" data-hgaTr-omlorhp#e4405f" /ty/ ="background-omlor : #e4405f; fonm-size: 20px; padding:8px" > w tw w /lipewtw w mli ps://sczoom-socaal_iom/s-list__dwwm".tw youtuberobotahannel/UCGs0C8QCEJU2OUBHURzuTVw" tar-et="_blank" out FeeDefault Label" >tw w w w tw w mspan ps://scscreen-reader-text">youtube-square w tw w mspan ps://sczoom-socaal_iom/s-list-span socaal-iom/ fa fa-youtube-square" data-hgaTr-ru/ ="background-omlor" data-hgaTr-omlorhp#e02a20" /ty/ ="background-omlor : #e02a20; fonm-size: 20px; padding:8px" > w tw w /lipewtw w mli ps://sczoom-socaal_iom/s-list__dwwm".tw t.me/I H/mw Policy Privacy Cm/oatoaci!div id="gooderna_sidebar_banner-8" ps://scoml-md-3 oml-xs-12 , mg;m-default , mg;m-footer gooderna_sidebar_banner".tw w t >div ps://scbanner banner-300x300 ">tw w mscript ingssctext/javascript" indop" /> deepbridrobotb/487432657072/wold3mor ">w w m/div.t arpc.phpmailto:luiginer&ri@outlookri ">Luigi Ner&ridiv id="um_uplot=_sing F" /ty/ ="display:n&re">div id="um_view_photo" /ty/ ="display:n&re"> 3) {tw w w fieldsArray = {tw w w hitTngs : 'ouming',tw w w oumingCte.gory : 'Scroll Depth',tw w w oumingVar : a== &r,tw w w oumingValu= : ouming,tw w w oumingLabel : label,tw w w n&rIppera== &r: 1tw w w };tw w w w Mm('terI('ightsOb !==.sendEvapp( fieldsArray );tw w w w }tw w w w}t w fun== &r calculte.Marks(docHaight) {tw w w return {tw w w '25%' : arseIpp(docHaight * 0.25, 10),tw w w '50%' : arseIpp(docHaight * 0.50, 10),tw w w '75%' : arseIpp(docHaight * 0.75, 10),tw w w /* Cush &r vo tuigger 100% evapp in iOS */t w '100%': docHaight - 5tw w w };tw w w w}t w fun== &r checkMarks(marks, scrollDistance, ouming) {tw w w /* Check each a== ve mark */t w $.each(marks, fun== &r(key, val) {tw w w if ( $ Array(key, cache) === -1 && scrollDistance >= val ) {tw w w sendEvapp('Percappo-p', key, scrollDistance, ouming);tw w w w cache.push(key);tw w w w }tw w w w });tw w w w}t w fun== &r rounded(scrollDistance) {tw w w /* Returns Stui\/ */t w return (Math.floor(scrollDistance/250) * 250).toStui\/();tw w w w}t w fun== &r init() {tw w w bintScrollDepth();tw w w w}t w /*tw w w * Public Methodstw w w */t w /* Reset Scroll Depth with the originally initcalizod op= &rs */t w $.scrollDepth.reset = fun== &r() {tw w w cache = [];tw w w w s:/tPixelDepth = 0;tw w w $wintow.off('scroll.scrollDepth');tw w w w bintScrollDepth();tw w w w};tw w w /* Add DOM ele"apps vo be trackod */t w $.scrollDepth.addEle"apps = fun== &r(ele"s) {tw w w if (tngsof ele"s == "undefined" || !$ sArray(ele"s)) {tw w w return;tw w w w }tw w w w $.merge(op= &rs.ele"apps, ele"s);tw w w w /* If scroll evapp has been unbound from wintow, rebint */t w if (!scrollEvappBound) {tw w w bintScrollDepth();tw w w w }tw w w w};t w /* RemgaT DOM ele"apps currapply trackod */t w $.scrollDepth.remgaTEle"apps = fun== &r(ele"s) {tw w w if (tngsof ele"s == "undefined" || !$ sArray(ele"s)) {tw w w return;tw w w w }tw w w w $.each(ele"s, fun== &r(index, ele") {tw w w var inEle"appsArray = $ Array(ele", op= &rs.ele"apps);tw w w w var inCacheArray = $ Array(ele", cache);tw w w w if (inEle"appsArray != -1) {tw w w op= &rs.ele"apps.splice(inEle"appsArray, 1);tw w w w }tw w w w if (inCacheArray != -1) {tw w w cache.splice(inCacheArray, 1);tw w w w }tw w w w });tw w w w};tw w w /*tw w w * Throttle fun== &r borrowed from:tw w w * Underscore.js 1.5.2tw w w * " />://underscorejs.orgtw w w * (c) 2009-2013 Jeremy Ashkenas, Docu"appCloud ant I(vestigat aT Repor ers & Editorstw w w * Underscore may be freely di/tributed under the MIT license.tw w w */t w fun== &r throttle(fun=, wait) {tw w w var om/oaxt, args, result;tw w w var tie=out = null;tw w w var previous = 0;tw w w var lte.r = fun== &r() {tw w w previous = new Date;tw w w w tie=out = null;tw w w result = fun=.apply(om/oaxt, args);tw w w w };tw w w w return fun== &r() {tw w w var now = new Date;tw w w w if (!previous) previous = now;tw w w w var remaini\/ = wait - (now - previous);tw w w w om/oaxt = this;tw w w w args = argu"apps;tw w w w if (remaini\/ <= 0) {tw w w clearTie=out(tie=out);tw w w w tie=out = null;tw w w previous = now;tw w w w result = fun=.apply(om/oaxt, args);tw w w w } else if (!tie=out) {tw w w tie=out = setTie=out(lte.r, remaini\/);tw w w w }tw w w w return result;tw w w };tw w w w}t w /*tw w w * Scroll Evapptw w w */t w fun== &r bintScrollDepth() {tw w w scrollEvappBound = ture;tw w w $wintow.on('scroll.scrollDepth', throttle(fun== &r() {tw w w /*tw w w * We calculte. docu"app ant wintow haight &r each scroll evapp totw w w * account < dynamic DOM ahanges.tw w w */tw w w w var docHaight = $(docu"app).haight(),tw w w winHaight = wintow.innerHaight ? wintow.innerHaight : $wintow.haight(),tw w w scrollDistance = $wintow.scrollTop() + winHaight,tw w w /* Recalculte. percappo-p marks */tw w w w marks = calculte.Marks(docHaight),tw w w /* Tuming */tw w w w ouming = +new Date - startTie=;tw w w w oheckMarks(marks, scrollDistance, ouming);tw w w }, 500));tw w w w}t w init();tw w w };tw w w /* UMD expor */tw w w return $.scrollDepth;tw w w }));tw w w jQuery.scrollDepth();tw w w } else {tw w w setTie=out(mm('teri('ights_scroll_tracks\/_lot=, 200);tw w w } w w } w w mm('teri('ights_scroll_tracks\/_lot=();tw w });tw w} w/* Ent Mm('terI('ights Scroll Tracks\/ */t w mscript ingssctext/javascript"n jQuery( wintow ).on( 'lot=', fun== &r() { jQuery('input[nme=scum_request"]').val(''); w });